Showing all 4 results

Khớp nối thủy lực

Khớp nối thủy lực là dạng khớp nối chạy bằng dầu. Khi động cơ quay sẽ làm bánh bơm của khớp nối quay và đẩy dầu làm quay cánh tuabin và kéo máy được dẫn quay

Dark mode