Showing all 24 results

Puly đai thang hay V-belt pulleys gồm nhiều loại SPA, SPB, SPC, SPZ, CV, 5V, 8V hay dạng classical Z – A – B – C – D được cân bằng tĩnh theo tiêu chuẩn ISO 1940, DIN 2211, các puly đai thang được sản xuất bằng gang loại 220-260 tại Nhật Bản nhờ quy trình đúc mới nhất của NSX kết hợp với máy tiện CNC để hoàn thiện.

Phân loại Pulley theo mã hàng

Phân loại Pulley theo số rãnh

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.