Showing all 23 results

Puly đai thang hay V-belt pulleys gồm nhiều loại SPA, SPB, SPC, SPZ, CV, 5V, 8V hay dạng classical Z – A – B – C – D được cân bằng tĩnh theo tiêu chuẩn ISO 1940, DIN 2211, các puly đai thang được sản xuất bằng gang loại 220-260 tại Nhật Bản nhờ quy trình đúc mới nhất của NSX kết hợp với máy tiện CNC để hoàn thiện.