Showing all 4 results

Các loại khớp nối truyền moment bằng dầu thủy lực, khi động cơ dẫn động quay sẽ làm cánh bơm của khớp nối quay và đẩy dầu về phía cánh tuabin (phía trục máy được dẫn) làm tuabin quay và kéo máy được dẫn quay. Bằng cách thay đổi lượng chất lỏng là có thể tăng hoặc giảm số vòng quay và moment của khớp nối