Bảng giá phốt chặn dầu TG/TC svks

Phot Chan Dau Tg Tc Svks
Phot Chan Dau Tg Tc Svks

Giá phốt chặn dầu TG/TC

Tên hàng Giá chưa VAT ĐVT
Phốt chắn dầu 8*22*7 TG/TC SVKS, NBR                 15,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 10*19*7 TG/TC SVKS, NBR                 15,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 10*20*5 TG/TC SVKS, NBR                 15,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 10*22*7 TG/TC SVKS, NBR                 15,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 10*25*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*22*7 TG/TC SVKS, NBR                 15,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*24*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*25*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*25*8 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*30*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*32*7 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 14*28*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 14*30*10 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 14*32*7 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 14*35*10 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 14*35*7 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*25*5 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*25*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*26*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*28*11 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*28*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*30*10 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*30*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*30*8 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*32*10 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*35*10 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*35*7 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*35*8 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*40*10 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*42*10 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*42*7 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*24*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*28*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*30*10 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*30*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*30*8 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*35*10 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*35*8 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*40*10 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*27*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*28*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*30*10 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*30*5 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*30*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*30*8 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*32*7 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*32*8 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*35*10 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*35*7 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*35*8 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*40*10 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*40*7 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*30*7 TG/TC SVKS, NBR                 17,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*30*8 TG/TC SVKS, NBR                 17,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*32*7 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*32*8 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*35*10 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*35*7 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*40*10 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*40*7 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 19*28*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 19*32*7 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 19*35*10 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*30*7 TG/TC SVKS, NBR                 16,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*32*7 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*32*8 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*35*10 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*35*6 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*35*7 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*36*7 TG/TC SVKS, NBR                 20,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*36*8 TG/TC SVKS, NBR                 20,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*37*7 TG/TC SVKS, NBR                 21,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*38*10 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*38*7 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*38*8 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*40*10 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*40*7 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*40*8 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*42*10 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*42*12 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*42*6 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*42*7 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*42*8 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*45*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*45*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*47*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*50*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*50*8 TG/TC SVKS, NBR                 23,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*52*10 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*32*7 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*32*8 TG/TC SVKS, NBR                 18,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*35*7 TG/TC SVKS, NBR                 20,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*35*8 TG/TC SVKS, NBR                 20,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*38*10 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*38*7 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*38*8 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*40*10 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*40*8 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*42*10 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*42*11 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*42*8 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*45*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*47*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*40*7 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*40*8 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*42*7 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*45*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*45*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*47*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*35*10 TG/TC SVKS, NBR                 20,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*35*7 TG/TC SVKS, NBR                 20,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*35*8 TG/TC SVKS, NBR                 20,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*37*7 TG/TC SVKS, NBR                 20,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*38*10 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*38*7 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*38*8 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*40*10 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*40*5 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*40*7 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*40*8 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*42*10 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*42*7 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*42*8 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*45*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*45*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*45*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*47*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*47*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*47*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*50*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*50*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*50*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*52*10 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*52*12 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*52*7 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*55*10 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*55*12 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*55*8 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*62*10 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*62*12 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*62*7 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*62*8 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 26*37*7 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 26*37*8 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 26*40*7 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 26*47*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 26*47*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 27*37*7 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 27*38*10 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 27*40*7 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 27*42*10 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*35*8 TG/TC SVKS, NBR                 19,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*38*10 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*38*7 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*40*10 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*40*7 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*42*10 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*42*7 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*45*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*45*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*45*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*47*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*47*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*48*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*48*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*50*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*52*10 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*52*7 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*62*8 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 29*42*7 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*40*10 TG/TC SVKS, NBR                 26,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*42*10 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*42*5 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*42*7 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*42*8 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*45*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*45*12 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*45*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*45*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*47*12 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*47*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*48*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*48*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*48*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*50*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*50*12 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*50*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*50*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*52*10 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*52*12 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*52*7 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*55*10 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*55*12 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*55*7 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*55*8 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*58*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*60*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*60*12 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*60*8 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*62*10 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*62*12 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*62*7 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*62*8 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*65*10 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*65*12 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*70*10 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*72*10 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*72*12 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*72*8 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*75*12 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*75*7 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*42*8 TG/TC SVKS, NBR                 27,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*44*8 TG/TC SVKS, NBR                 25,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*45*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*47*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*47*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*47*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*48*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*48*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*50*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*50*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*52*10 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*52*12 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*52*8 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*55*10 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*55*8 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*62*10 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*65*10 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 33*54*7 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 34*50*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 34*50*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 34*52*10 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*44*10 TG/TC SVKS, NBR                 25,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*45*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*45*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*46*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*46*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*47*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*47*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*48*8 TG/TC SVKS, NBR                 22,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*50*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*52*10 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*52*12 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*52*7 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*55*10 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*55*12 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*56*12 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*58*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*58*12 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*58*8 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*60*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*60*12 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*60*8 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*62*10 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*62*12 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*62*7 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*62*8 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*65*10 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*65*12 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*65*7 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*70*10 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*70*12 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*72*10 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*72*7 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*72*8 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*75*12 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 36*46*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 37*58*12 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*50*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*50*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*50*8 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*52*10 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*52*7 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*52*8 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*55*10 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*55*12 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*55*7 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*55*8 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*56*10 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*56*12 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*58*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*58*12 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*60*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*60*12 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*62*12 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*62*8 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*65*12 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*70*10 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*70*12 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*72*12 TG/TC SVKS, NBR                 40,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*50*7 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*52*10 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*52*7 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*52*8 TG/TC SVKS, NBR                 29,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*55*10 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*55*12 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*55*7 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*55*8 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*56*10 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*56*12 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*56*7 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*56*8 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*58*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*58*8 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*60*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*60*12 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*60*7 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*60*8 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*62*10 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*62*12 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*62*7 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*62*8 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*62*9 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*64*8 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*65*10 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*65*12 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*65*8 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*68*10 TG/TC SVKS, NBR                 37,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*68*12 TG/TC SVKS, NBR                 37,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*68*8 TG/TC SVKS, NBR                 37,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*70*10 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*70*12 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*72*10 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*72*12 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*72*7 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*72*8 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*75*12 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*80*10 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*80*12 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*85*10 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*85*12 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*90*12 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*90*8 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*50*10 TG/TC SVKS, NBR                 28,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*55*10 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*55*7 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*56*8 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*58*7 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*60*12 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*60*8 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*62*10 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*62*7 TG/TC SVKS, NBR                 40,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*62*8 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*65*10 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*65*8 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*68*10 TG/TC SVKS, NBR                 37,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*70*10 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*70*12 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*72*10 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*72*12 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*72*8 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 44*62*10 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 44*62*12 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*55*10 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*55*7 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*56*8 TG/TC SVKS, NBR                 31,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*58*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*58*7 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*60*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*60*7 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*62*10 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*62*12 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*62*7 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*62*8 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*62*9 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*65*10 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*65*12 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*65*7 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*65*8 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*68*10 TG/TC SVKS, NBR                 37,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*68*12 TG/TC SVKS, NBR                 37,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*70*10 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*70*12 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*70*8 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*72*10 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*72*12 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*72*8 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*75*10 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*75*12 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*80*10 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*80*12 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*85*10 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*85*12 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*90*12 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*60*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*62*10 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*62*12 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*62*8 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*65*10 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*65*12 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*65*8 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*65*9 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*70*10 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*70*12 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*72*10 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*72*12 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*72*8 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*75*12 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*100*10 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*100*12 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*60*10 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*60*8 TG/TC SVKS, NBR                 33,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*62*10 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*62*7 TG/TC SVKS, NBR                 34,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*65*10 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*65*12 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*65*8 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*68*12 TG/TC SVKS, NBR                 37,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*68*8 TG/TC SVKS, NBR                 37,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*70*10 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*70*12 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*70*8 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*72*10 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*72*12 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*72*7 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*72*8 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*75*10 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*75*12 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*75*8 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*80*10 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*80*12 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*80*8 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*85*10 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*85*12 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*85*8 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*90*12 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*90*8 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*95*10 TG/TC SVKS, NBR                 52,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*95*12 TG/TC SVKS, NBR                 82,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*70*10 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*72*10 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*72*12 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*72*8 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*75*12 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*75*8 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*80*12 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*100*10 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*100*12 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*65*10 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*65*8 TG/TC SVKS, NBR                 36,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*68*10 TG/TC SVKS, NBR                 37,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*68*12 TG/TC SVKS, NBR                 37,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*68*8 TG/TC SVKS, NBR                 37,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*70*10 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*70*12 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*70*8 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*72*10 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*72*12 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*72*8 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*72*9 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*75*10 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*75*12 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*75*8 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*77*8.5 TG/TC SVKS, NBR vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*80*10 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*80*12 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*80*8 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*85*10 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*85*12 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*85*8 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*90*10 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*90*12 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*90*8 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 57*75*12 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*72*10 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*72*12 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*72*8 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*75*10 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*75*12 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*80*10 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*80*12 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*100*10 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*100*12 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*110*12 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*70*10 TG/TC SVKS, NBR                 38,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*72*10 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*72*12 TG/TC SVKS, NBR                 39,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*75*10 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*75*8 TG/TC SVKS, NBR                 41,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*80*10 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*80*12 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*80*8 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*82*12 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*85*10 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*85*12 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*85*8 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*90*10 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*90*12 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*90*13 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*90*8 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*95*12 TG/TC SVKS, NBR                 52,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*80*10 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*80*12 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*85*10 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*85*12 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*85*8 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*90*12 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*95*12 TG/TC SVKS, NBR                 44,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 64*85*10 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*100*10 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*100*12 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*110*12 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*115*12 TG/TC SVKS, NBR                 75,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*120*12 TG/TC SVKS, NBR                 75,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*80*10 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*80*12 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*80*8 TG/TC SVKS, NBR                 45,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*85*10 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*85*12 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*85*8 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*90*10 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*90*12 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*90*8 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*95*10 TG/TC SVKS, NBR                 44,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*95*12 TG/TC SVKS, NBR                 52,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*120*12 TG/TC SVKS, NBR                 78,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*125*12 TG/TC SVKS, NBR                 82,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*130*12 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*85*10 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*85*12 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*85*8 TG/TC SVKS, NBR                 47,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*88*12 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*90*10 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*90*12 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*90*7 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*90*8 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*95*10 TG/TC SVKS, NBR                 52,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*95*12 TG/TC SVKS, NBR                 52,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*95*8 TG/TC SVKS, NBR                 52,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 72*100*10 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 72*95*12 TG/TC SVKS, NBR                 44,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*100*10 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*100*12 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*100*8 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*105*12 TG/TC SVKS, NBR                 69,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*105*13 TG/TC SVKS, NBR                 69,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*110*10 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*110*12 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*115*12 TG/TC SVKS, NBR                 75,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*130*12 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*90*10 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*90*12 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*90*8 TG/TC SVKS, NBR                 55,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*95*10 TG/TC SVKS, NBR                 52,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*95*12 TG/TC SVKS, NBR                 52,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*95*8 TG/TC SVKS, NBR                 52,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 78*100*10 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*100*10 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*100*12 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*100*7 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*100*8 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*105*10 TG/TC SVKS, NBR                 69,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*105*12 TG/TC SVKS, NBR                 69,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*105*13 TG/TC SVKS, NBR                 69,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*110*10 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*110*12 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*110*13 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*115*12 TG/TC SVKS, NBR                 75,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*120*12 TG/TC SVKS, NBR                 78,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*125*12 TG/TC SVKS, NBR                 82,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*130*12 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*95*10 TG/TC SVKS, NBR                 52,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*95*12 TG/TC SVKS, NBR                 52,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*95*8 TG/TC SVKS, NBR                 44,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*100*10 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*100*12 TG/TC SVKS, NBR                 62,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*105*10 TG/TC SVKS, NBR                 69,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*105*12 TG/TC SVKS, NBR                 69,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*110*10 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*110*12 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*115*12 TG/TC SVKS, NBR                 75,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*120*12 TG/TC SVKS, NBR                 78,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*125*12 TG/TC SVKS, NBR                 82,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*140*12 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*150*12 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*105*12 TG/TC SVKS, NBR                 69,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*110*10 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*110*12 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*110*8 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*115*12 TG/TC SVKS, NBR                 75,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*120*12 TG/TC SVKS, NBR                 78,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*120*13 TG/TC SVKS, NBR                 78,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*125*12 TG/TC SVKS, NBR                 82,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*130*12 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*140*12 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*140*14 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*110*10 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*110*12 TG/TC SVKS, NBR                 72,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*115*10 TG/TC SVKS, NBR                 75,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*115*12 TG/TC SVKS, NBR                 75,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*115*8.5 TG/TC SVKS, NBR                 78,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*120*10 TG/TC SVKS, NBR                 78,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*120*12 TG/TC SVKS, NBR                 78,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*125*12 TG/TC SVKS, NBR                 82,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*130*12 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*145*12 TG/TC SVKS, NBR               111,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 98*120*12 TG/TC SVKS, NBR                 78,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*120*10 TG/TC SVKS, NBR                 66,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*120*12 TG/TC SVKS, NBR                 78,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*125*10 TG/TC SVKS, NBR                 82,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*125*12 TG/TC SVKS, NBR                 82,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*125*13 TG/TC SVKS, NBR                 82,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*130*12 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*130*13 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*130*14 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*140*12 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*140*14 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*150*13 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*125*12 TG/TC SVKS, NBR                 82,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*130*12 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*130*13 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*130*14 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*140*12 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*140*13 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*140*14 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*145*12 TG/TC SVKS, NBR               111,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*145*14 TG/TC SVKS, NBR               111,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*130*12 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*135*12 TG/TC SVKS, NBR                 98,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*140*12 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*140*14 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*145*12 TG/TC SVKS, NBR               111,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*145*14 TG/TC SVKS, NBR               111,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*150*12 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*150*14 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*160*14 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*130*12 TG/TC SVKS, NBR                 88,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*135*12 TG/TC SVKS, NBR                 98,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*140*12 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*140*14 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*145*14 TG/TC SVKS, NBR               111,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*150*12 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*150*14 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*160*15 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*140*10 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*140*12 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*140*14 TG/TC SVKS, NBR               109,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*145*12 TG/TC SVKS, NBR               111,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*145*14 TG/TC SVKS, NBR               111,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*150*12 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*150*14 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*150*15 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*155*14 TG/TC SVKS, NBR               140,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*160*12 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*170*14 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*180*12 TG/TC SVKS, NBR               222,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*145*12 TG/TC SVKS, NBR               111,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*145*14 TG/TC SVKS, NBR               111,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*150*12 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*150*13 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*150*14 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*150*15 TG/TC SVKS, NBR               140,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*155*14 TG/TC SVKS, NBR               140,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*160*12 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*160*15 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*150*15 TG/TC SVKS, NBR               129,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*155*12 TG/TC SVKS, NBR               140,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*155*16 TG/TC SVKS, NBR               140,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*160*12 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*160*14 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*160*15 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*160*16 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*170*15 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*170*16 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*160*12 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*160*15 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*165*12 TG/TC SVKS, NBR               177,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*170*15 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*175*12 TG/TC SVKS, NBR               185,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*175*15 TG/TC SVKS, NBR               185,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*160*12 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*160*14 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*160*15 TG/TC SVKS, NBR               169,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*165*15 TG/TC SVKS, NBR               177,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*170*12 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*170*14 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*170*15 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*170*16 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*175*16 TG/TC SVKS, NBR               185,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*180*15 TG/TC SVKS, NBR               222,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*180*16 TG/TC SVKS, NBR               222,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 145*170*12 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 145*170*15 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 145*175*15 TG/TC SVKS, NBR               185,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 145*180*15 TG/TC SVKS, NBR               222,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*170*12 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*170*15 TG/TC SVKS, NBR               182,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*180*14 TG/TC SVKS, NBR               222,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*180*15 TG/TC SVKS, NBR               222,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*180*16 TG/TC SVKS, NBR               222,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*190*15 TG/TC SVKS, NBR               227,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 155*180*15 TG/TC SVKS, NBR               222,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 155*185*15 TG/TC SVKS, NBR               227,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 155*190*15 TG/TC SVKS, NBR               227,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 155*195*15 TG/TC SVKS, NBR               237,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 160*180*13 TG/TC SVKS, NBR               222,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 160*190*13 TG/TC SVKS, NBR               227,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 160*190*15 TG/TC SVKS, NBR               227,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 160*195*15 TG/TC SVKS, NBR               237,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 160*200*16 TG/TC SVKS, NBR               251,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 165*190*15 TG/TC SVKS, NBR               227,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 165*200*15 TG/TC SVKS, NBR               251,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 170*195*15 TG/TC SVKS, NBR               237,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 170*200*12 TG/TC SVKS, NBR               251,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 170*200*15 TG/TC SVKS, NBR               251,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 170*200*16 TG/TC SVKS, NBR               251,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 170*210*15 TG/TC SVKS, NBR               262,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 175*200*15 TG/TC SVKS, NBR               251,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 175*215*15 TG/TC SVKS, NBR               273,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 175*220*18 TG/TC SVKS, NBR               303,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*200*12 TG/TC SVKS, NBR               251,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*210*15 TG/TC SVKS, NBR               262,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*215*15 TG/TC SVKS, NBR               273,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*215*18 TG/TC SVKS, NBR               273,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*220*15 TG/TC SVKS, NBR               303,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*220*18 TG/TC SVKS, NBR               303,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 185*210*15 TG/TC SVKS, NBR               262,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 185*220*15 TG/TC SVKS, NBR               303,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 185*220*18 TG/TC SVKS, NBR               303,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*215*16 TG/TC SVKS, NBR               312,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*220*15 TG/TC SVKS, NBR               304,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*220*16 TG/TC SVKS, NBR               304,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*220*18 TG/TC SVKS, NBR               304,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*225*16 TG/TC SVKS, NBR               314,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*225*18 TG/TC SVKS, NBR               314,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*230*15 TG/TC SVKS, NBR               360,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*240*18 TG/TC SVKS, NBR               375,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 195*225*16 TG/TC SVKS, NBR               314,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 195*230*15 TG/TC SVKS, NBR               319,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 195*240*15 TG/TC SVKS, NBR               375,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*230*15 TG/TC SVKS, NBR               319,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*230*18 TG/TC SVKS, NBR               319,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*235*15 TG/TC SVKS, NBR               341,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*235*18 TG/TC SVKS, NBR               341,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*240*15 TG/TC SVKS, NBR               375,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*250*18 TG/TC SVKS, NBR               396,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 205*240*15 TG/TC SVKS, NBR               375,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 210*240*15 TG/TC SVKS, NBR               375,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 210*250*16 TG/TC SVKS, NBR               396,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 210*250*18 TG/TC SVKS, NBR               396,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 215*240*15 TG/TC SVKS, NBR               375,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 215*250*15 TG/TC SVKS, NBR               480,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 220*250*15 TG/TC SVKS, NBR               396,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 220*250*18 TG/TC SVKS, NBR               396,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 220*260*15 TG/TC SVKS, NBR               421,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 230*260*15 TG/TC SVKS, NBR               421,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 230*265*18 TG/TC SVKS, NBR               421,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 230*270*15 TG/TC SVKS, NBR               463,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 240*270*15 TG/TC SVKS, NBR               463,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 240*275*18 TG/TC SVKS, NBR               475,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 240*280*15 TG/TC SVKS, NBR               600,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 240*280*18 TG/TC SVKS, NBR               600,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 240*280*20 TG/TC SVKS, NBR               520,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 250*280*15 TG/TC SVKS, NBR               520,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 250*290*18 TG/TC SVKS, NBR               627,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 260*290*15 TG/TC SVKS, NBR               627,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 260*300*20 TG/TC SVKS, NBR               720,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 265*300*15 TG/TC SVKS, NBR               714,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 270*310*20 TG/TC SVKS, NBR               727,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 280*320*20 TG/TC SVKS, NBR               769,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 290*330*20 TG/TC SVKS, NBR               815,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 300*340*18 TG/TC SVKS, NBR               860,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 300*340*20 TG/TC SVKS, NBR               860,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 320*360*18 TG/TC SVKS, NBR               880,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 320*360*20 TG/TC SVKS, NBR               880,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 370*410*20 TG/TC SVKS, NBR            1,600,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 380*420*20 TG/TC SVKS, NBR            1,640,000vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 400*440*20 TG/TC SVKS, NBR            2,200,000vnđ/Cái

icon hot 02 2Xem thông số kỹ thuật vòng đệm Rotex

Block "8179" not found

Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn post

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MINH QUÂN

Mọi chi tiết về các sản phẩm khớp nối hãy liên hệ ngay Hotline của chúng tôi để được tư vấn Miễn phí, báo giá nhanh nhất, chính xác nhất giúp quý khách hàng chọn đúng sản phẩm mong muốn.

LH Mr. Quân (Mobile + Zalo + Whatsapp): 0797-620-586
Email: [email protected][email protected]

Địa chỉ mua khớp nối tại Hồ Chí Minh: 133/51 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, VN

Địa chỉ mua khớp nối tại Hải Phòng: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, 464 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

  •  Đội ngũ kinh doanh hiểu biết kỹ thuật tư vấn giúp khách hàng chọn lựa đúng khớp nối các bạn cần mua thay thế hoặc mua mới
  • Cam kết hàng nhập khẩu chính hãng, đầy đủ hóa đơn chứng từ COCQ, Chứng nhận đại lý từ Hãng
  • Chế độ bảo hành uy tín, hỗ trợ tận nơi trong vòng 24h
  • Giao hàng toàn quốc chỉ từ 1 sản phẩm
  • Hãy đến với Minh Quân TTI để được phục vụ tận tâm, chu đáo nhất.

Tại sao Cty Minh Quân luôn là lựa chọn hàng đầu của Khách Hàng?

♦ Sản phẩm chính hãng, chất lượng.
♦ Giá cả cạnh tranh, thanh toán đa dạng.
♦ Hàng luôn sẵn kho, sẵn sàng giao hàng nhanh chóng.
♦ Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật nghiệp vụ cao hỗ trợ tận tâm.
♦ Giao hàng toàn quốc 24/7, giúp hạn chế thời gian ngừng máy.

Lý do tạo sự khác biệt giữa Cty Minh Quân và các NCC khác.

Đối tác của chúng tôi là ai mà có thể mang lại giá trị cho Khách Hàng?

Mua Hàng Tại 

Logo Nhan Hàng (1)
Logo Nhan Hàng (3)
Logo Nhan Hàng (4)
Logo Nhan Hàng (2)