Bảng giá phốt chặn dầu TG/TC svks

phot-chan-dau-tg-tc-svks
phot-chan-dau-tg-tc-svks

Giá phốt chặn dầu TG/TC

Tên hàng  Giá chưa VAT  ĐVT
Phốt chắn dầu 8*22*7 TG/TC SVKS, NBR                  15,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 10*19*7 TG/TC SVKS, NBR                  15,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 10*20*5 TG/TC SVKS, NBR                  15,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 10*22*7 TG/TC SVKS, NBR                  15,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 10*25*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*22*7 TG/TC SVKS, NBR                  15,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*24*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*25*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*25*8 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*30*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 12*32*7 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 14*28*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 14*30*10 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 14*32*7 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 14*35*10 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 14*35*7 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*25*5 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*25*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*26*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*28*11 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*28*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*30*10 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*30*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*30*8 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*32*10 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*35*10 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*35*7 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*35*8 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*40*10 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*42*10 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 15*42*7 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*24*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*28*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*30*10 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*30*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*30*8 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*35*10 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*35*8 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 16*40*10 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*27*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*28*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*30*10 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*30*5 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*30*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*30*8 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*32*7 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*32*8 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*35*10 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*35*7 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*35*8 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*40*10 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 17*40*7 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*30*7 TG/TC SVKS, NBR                  17,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*30*8 TG/TC SVKS, NBR                  17,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*32*7 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*32*8 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*35*10 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*35*7 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*40*10 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 18*40*7 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 19*28*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 19*32*7 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 19*35*10 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*30*7 TG/TC SVKS, NBR                  16,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*32*7 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*32*8 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*35*10 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*35*6 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*35*7 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*36*7 TG/TC SVKS, NBR                  20,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*36*8 TG/TC SVKS, NBR                  20,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*37*7 TG/TC SVKS, NBR                  21,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*38*10 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*38*7 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*38*8 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*40*10 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*40*7 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*40*8 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*42*10 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*42*12 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*42*6 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*42*7 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*42*8 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*45*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*45*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*47*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*50*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*50*8 TG/TC SVKS, NBR                  23,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 20*52*10 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*32*7 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*32*8 TG/TC SVKS, NBR                  18,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*35*7 TG/TC SVKS, NBR                  20,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*35*8 TG/TC SVKS, NBR                  20,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*38*10 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*38*7 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*38*8 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*40*10 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*40*8 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*42*10 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*42*11 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*42*8 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*45*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 22*47*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*40*7 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*40*8 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*42*7 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*45*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*45*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 24*47*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*35*10 TG/TC SVKS, NBR                  20,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*35*7 TG/TC SVKS, NBR                  20,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*35*8 TG/TC SVKS, NBR                  20,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*37*7 TG/TC SVKS, NBR                  20,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*38*10 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*38*7 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*38*8 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*40*10 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*40*5 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*40*7 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*40*8 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*42*10 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*42*7 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*42*8 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*45*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*45*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*45*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*47*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*47*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*47*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*50*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*50*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*50*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*52*10 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*52*12 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*52*7 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*55*10 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*55*12 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*55*8 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*62*10 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*62*12 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*62*7 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 25*62*8 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 26*37*7 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 26*37*8 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 26*40*7 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 26*47*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 26*47*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 27*37*7 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 27*38*10 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 27*40*7 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 27*42*10 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*35*8 TG/TC SVKS, NBR                  19,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*38*10 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*38*7 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*40*10 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*40*7 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*42*10 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*42*7 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*45*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*45*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*45*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*47*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*47*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*48*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*48*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*50*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*52*10 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*52*7 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 28*62*8 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 29*42*7 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*40*10 TG/TC SVKS, NBR                  26,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*42*10 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*42*5 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*42*7 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*42*8 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*45*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*45*12 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*45*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*45*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*47*12 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*47*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*48*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*48*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*48*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*50*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*50*12 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*50*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*50*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*52*10 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*52*12 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*52*7 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*55*10 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*55*12 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*55*7 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*55*8 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*58*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*60*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*60*12 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*60*8 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*62*10 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*62*12 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*62*7 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*62*8 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*65*10 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*65*12 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*70*10 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*72*10 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*72*12 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*72*8 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*75*12 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 30*75*7 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*42*8 TG/TC SVKS, NBR                  27,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*44*8 TG/TC SVKS, NBR                  25,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*45*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*47*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*47*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*47*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*48*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*48*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*50*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*50*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*52*10 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*52*12 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*52*8 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*55*10 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*55*8 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*62*10 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 32*65*10 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 33*54*7 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 34*50*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 34*50*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 34*52*10 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*44*10 TG/TC SVKS, NBR                  25,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*45*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*45*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*46*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*46*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*47*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*47*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*48*8 TG/TC SVKS, NBR                  22,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*50*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*52*10 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*52*12 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*52*7 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*55*10 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*55*12 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*56*12 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*58*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*58*12 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*58*8 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*60*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*60*12 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*60*8 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*62*10 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*62*12 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*62*7 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*62*8 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*65*10 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*65*12 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*65*7 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*70*10 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*70*12 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*72*10 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*72*7 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*72*8 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 35*75*12 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 36*46*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 37*58*12 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*50*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*50*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*50*8 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*52*10 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*52*7 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*52*8 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*55*10 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*55*12 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*55*7 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*55*8 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*56*10 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*56*12 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*58*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*58*12 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*60*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*60*12 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*62*12 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*62*8 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*65*12 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*70*10 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*70*12 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 38*72*12 TG/TC SVKS, NBR                  40,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*50*7 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*52*10 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*52*7 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*52*8 TG/TC SVKS, NBR                  29,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*55*10 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*55*12 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*55*7 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*55*8 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*56*10 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*56*12 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*56*7 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*56*8 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*58*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*58*8 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*60*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*60*12 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*60*7 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*60*8 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*62*10 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*62*12 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*62*7 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*62*8 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*62*9 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*64*8 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*65*10 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*65*12 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*65*8 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*68*10 TG/TC SVKS, NBR                  37,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*68*12 TG/TC SVKS, NBR                  37,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*68*8 TG/TC SVKS, NBR                  37,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*70*10 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*70*12 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*72*10 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*72*12 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*72*7 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*72*8 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*75*12 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*80*10 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*80*12 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*85*10 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*85*12 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*90*12 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 40*90*8 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*50*10 TG/TC SVKS, NBR                  28,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*55*10 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*55*7 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*56*8 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*58*7 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*60*12 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*60*8 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*62*10 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*62*7 TG/TC SVKS, NBR                  40,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*62*8 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*65*10 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*65*8 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*68*10 TG/TC SVKS, NBR                  37,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*70*10 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*70*12 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*72*10 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*72*12 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 42*72*8 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 44*62*10 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 44*62*12 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*55*10 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*55*7 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*56*8 TG/TC SVKS, NBR                  31,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*58*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*58*7 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*60*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*60*7 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*62*10 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*62*12 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*62*7 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*62*8 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*62*9 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*65*10 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*65*12 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*65*7 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*65*8 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*68*10 TG/TC SVKS, NBR                  37,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*68*12 TG/TC SVKS, NBR                  37,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*70*10 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*70*12 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*70*8 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*72*10 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*72*12 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*72*8 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*75*10 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*75*12 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*80*10 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*80*12 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*85*10 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*85*12 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 45*90*12 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*60*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*62*10 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*62*12 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*62*8 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*65*10 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*65*12 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*65*8 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*65*9 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*70*10 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*70*12 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*72*10 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*72*12 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*72*8 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 48*75*12 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*100*10 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*100*12 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*60*10 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*60*8 TG/TC SVKS, NBR                  33,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*62*10 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*62*7 TG/TC SVKS, NBR                  34,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*65*10 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*65*12 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*65*8 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*68*12 TG/TC SVKS, NBR                  37,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*68*8 TG/TC SVKS, NBR                  37,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*70*10 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*70*12 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*70*8 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*72*10 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*72*12 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*72*7 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*72*8 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*75*10 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*75*12 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*75*8 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*80*10 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*80*12 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*80*8 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*85*10 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*85*12 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*85*8 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*90*12 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*90*8 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*95*10 TG/TC SVKS, NBR                  52,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 50*95*12 TG/TC SVKS, NBR                  82,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*70*10 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*72*10 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*72*12 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*72*8 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*75*12 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*75*8 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 52*80*12 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*100*10 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*100*12 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*65*10 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*65*8 TG/TC SVKS, NBR                  36,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*68*10 TG/TC SVKS, NBR                  37,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*68*12 TG/TC SVKS, NBR                  37,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*68*8 TG/TC SVKS, NBR                  37,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*70*10 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*70*12 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*70*8 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*72*10 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*72*12 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*72*8 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*72*9 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*75*10 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*75*12 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*75*8 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*77*8.5 TG/TC SVKS, NBR   vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*80*10 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*80*12 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*80*8 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*85*10 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*85*12 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*85*8 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*90*10 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*90*12 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 55*90*8 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 57*75*12 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*72*10 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*72*12 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*72*8 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*75*10 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*75*12 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*80*10 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 58*80*12 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*100*10 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*100*12 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*110*12 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*70*10 TG/TC SVKS, NBR                  38,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*72*10 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*72*12 TG/TC SVKS, NBR                  39,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*75*10 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*75*8 TG/TC SVKS, NBR                  41,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*80*10 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*80*12 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*80*8 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*82*12 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*85*10 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*85*12 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*85*8 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*90*10 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*90*12 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*90*13 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*90*8 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 60*95*12 TG/TC SVKS, NBR                  52,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*80*10 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*80*12 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*85*10 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*85*12 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*85*8 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*90*12 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 62*95*12 TG/TC SVKS, NBR                  44,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 64*85*10 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*100*10 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*100*12 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*110*12 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*115*12 TG/TC SVKS, NBR                  75,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*120*12 TG/TC SVKS, NBR                  75,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*80*10 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*80*12 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*80*8 TG/TC SVKS, NBR                  45,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*85*10 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*85*12 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*85*8 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*90*10 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*90*12 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*90*8 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*95*10 TG/TC SVKS, NBR                  44,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 65*95*12 TG/TC SVKS, NBR                  52,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*120*12 TG/TC SVKS, NBR                  78,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*125*12 TG/TC SVKS, NBR                  82,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*130*12 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*85*10 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*85*12 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*85*8 TG/TC SVKS, NBR                  47,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*88*12 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*90*10 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*90*12 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*90*7 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*90*8 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*95*10 TG/TC SVKS, NBR                  52,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*95*12 TG/TC SVKS, NBR                  52,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 70*95*8 TG/TC SVKS, NBR                  52,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 72*100*10 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 72*95*12 TG/TC SVKS, NBR                  44,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*100*10 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*100*12 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*100*8 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*105*12 TG/TC SVKS, NBR                  69,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*105*13 TG/TC SVKS, NBR                  69,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*110*10 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*110*12 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*115*12 TG/TC SVKS, NBR                  75,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*130*12 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*90*10 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*90*12 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*90*8 TG/TC SVKS, NBR                  55,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*95*10 TG/TC SVKS, NBR                  52,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*95*12 TG/TC SVKS, NBR                  52,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 75*95*8 TG/TC SVKS, NBR                  52,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 78*100*10 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*100*10 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*100*12 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*100*7 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*100*8 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*105*10 TG/TC SVKS, NBR                  69,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*105*12 TG/TC SVKS, NBR                  69,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*105*13 TG/TC SVKS, NBR                  69,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*110*10 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*110*12 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*110*13 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*115*12 TG/TC SVKS, NBR                  75,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*120*12 TG/TC SVKS, NBR                  78,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*125*12 TG/TC SVKS, NBR                  82,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*130*12 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*95*10 TG/TC SVKS, NBR                  52,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*95*12 TG/TC SVKS, NBR                  52,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 80*95*8 TG/TC SVKS, NBR                  44,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*100*10 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*100*12 TG/TC SVKS, NBR                  62,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*105*10 TG/TC SVKS, NBR                  69,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*105*12 TG/TC SVKS, NBR                  69,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*110*10 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*110*12 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*115*12 TG/TC SVKS, NBR                  75,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*120*12 TG/TC SVKS, NBR                  78,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*125*12 TG/TC SVKS, NBR                  82,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*140*12 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 85*150*12 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*105*12 TG/TC SVKS, NBR                  69,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*110*10 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*110*12 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*110*8 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*115*12 TG/TC SVKS, NBR                  75,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*120*12 TG/TC SVKS, NBR                  78,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*120*13 TG/TC SVKS, NBR                  78,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*125*12 TG/TC SVKS, NBR                  82,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*130*12 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*140*12 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 90*140*14 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*110*10 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*110*12 TG/TC SVKS, NBR                  72,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*115*10 TG/TC SVKS, NBR                  75,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*115*12 TG/TC SVKS, NBR                  75,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*115*8.5 TG/TC SVKS, NBR                  78,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*120*10 TG/TC SVKS, NBR                  78,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*120*12 TG/TC SVKS, NBR                  78,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*125*12 TG/TC SVKS, NBR                  82,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*130*12 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 95*145*12 TG/TC SVKS, NBR                111,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 98*120*12 TG/TC SVKS, NBR                  78,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*120*10 TG/TC SVKS, NBR                  66,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*120*12 TG/TC SVKS, NBR                  78,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*125*10 TG/TC SVKS, NBR                  82,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*125*12 TG/TC SVKS, NBR                  82,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*125*13 TG/TC SVKS, NBR                  82,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*130*12 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*130*13 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*130*14 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*140*12 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*140*14 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 100*150*13 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*125*12 TG/TC SVKS, NBR                  82,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*130*12 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*130*13 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*130*14 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*140*12 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*140*13 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*140*14 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*145*12 TG/TC SVKS, NBR                111,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 105*145*14 TG/TC SVKS, NBR                111,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*130*12 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*135*12 TG/TC SVKS, NBR                  98,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*140*12 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*140*14 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*145*12 TG/TC SVKS, NBR                111,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*145*14 TG/TC SVKS, NBR                111,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*150*12 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*150*14 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 110*160*14 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*130*12 TG/TC SVKS, NBR                  88,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*135*12 TG/TC SVKS, NBR                  98,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*140*12 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*140*14 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*145*14 TG/TC SVKS, NBR                111,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*150*12 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*150*14 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 115*160*15 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*140*10 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*140*12 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*140*14 TG/TC SVKS, NBR                109,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*145*12 TG/TC SVKS, NBR                111,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*145*14 TG/TC SVKS, NBR                111,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*150*12 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*150*14 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*150*15 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*155*14 TG/TC SVKS, NBR                140,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*160*12 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*170*14 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 120*180*12 TG/TC SVKS, NBR                222,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*145*12 TG/TC SVKS, NBR                111,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*145*14 TG/TC SVKS, NBR                111,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*150*12 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*150*13 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*150*14 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*150*15 TG/TC SVKS, NBR                140,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*155*14 TG/TC SVKS, NBR                140,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*160*12 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 125*160*15 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*150*15 TG/TC SVKS, NBR                129,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*155*12 TG/TC SVKS, NBR                140,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*155*16 TG/TC SVKS, NBR                140,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*160*12 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*160*14 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*160*15 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*160*16 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*170*15 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 130*170*16 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*160*12 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*160*15 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*165*12 TG/TC SVKS, NBR                177,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*170*15 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*175*12 TG/TC SVKS, NBR                185,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 135*175*15 TG/TC SVKS, NBR                185,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*160*12 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*160*14 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*160*15 TG/TC SVKS, NBR                169,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*165*15 TG/TC SVKS, NBR                177,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*170*12 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*170*14 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*170*15 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*170*16 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*175*16 TG/TC SVKS, NBR                185,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*180*15 TG/TC SVKS, NBR                222,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 140*180*16 TG/TC SVKS, NBR                222,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 145*170*12 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 145*170*15 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 145*175*15 TG/TC SVKS, NBR                185,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 145*180*15 TG/TC SVKS, NBR                222,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*170*12 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*170*15 TG/TC SVKS, NBR                182,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*180*14 TG/TC SVKS, NBR                222,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*180*15 TG/TC SVKS, NBR                222,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*180*16 TG/TC SVKS, NBR                222,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 150*190*15 TG/TC SVKS, NBR                227,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 155*180*15 TG/TC SVKS, NBR                222,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 155*185*15 TG/TC SVKS, NBR                227,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 155*190*15 TG/TC SVKS, NBR                227,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 155*195*15 TG/TC SVKS, NBR                237,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 160*180*13 TG/TC SVKS, NBR                222,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 160*190*13 TG/TC SVKS, NBR                227,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 160*190*15 TG/TC SVKS, NBR                227,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 160*195*15 TG/TC SVKS, NBR                237,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 160*200*16 TG/TC SVKS, NBR                251,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 165*190*15 TG/TC SVKS, NBR                227,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 165*200*15 TG/TC SVKS, NBR                251,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 170*195*15 TG/TC SVKS, NBR                237,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 170*200*12 TG/TC SVKS, NBR                251,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 170*200*15 TG/TC SVKS, NBR                251,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 170*200*16 TG/TC SVKS, NBR                251,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 170*210*15 TG/TC SVKS, NBR                262,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 175*200*15 TG/TC SVKS, NBR                251,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 175*215*15 TG/TC SVKS, NBR                273,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 175*220*18 TG/TC SVKS, NBR                303,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*200*12 TG/TC SVKS, NBR                251,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*210*15 TG/TC SVKS, NBR                262,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*215*15 TG/TC SVKS, NBR                273,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*215*18 TG/TC SVKS, NBR                273,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*220*15 TG/TC SVKS, NBR                303,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 180*220*18 TG/TC SVKS, NBR                303,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 185*210*15 TG/TC SVKS, NBR                262,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 185*220*15 TG/TC SVKS, NBR                303,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 185*220*18 TG/TC SVKS, NBR                303,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*215*16 TG/TC SVKS, NBR                312,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*220*15 TG/TC SVKS, NBR                304,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*220*16 TG/TC SVKS, NBR                304,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*220*18 TG/TC SVKS, NBR                304,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*225*16 TG/TC SVKS, NBR                314,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*225*18 TG/TC SVKS, NBR                314,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*230*15 TG/TC SVKS, NBR                360,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 190*240*18 TG/TC SVKS, NBR                375,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 195*225*16 TG/TC SVKS, NBR                314,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 195*230*15 TG/TC SVKS, NBR                319,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 195*240*15 TG/TC SVKS, NBR                375,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*230*15 TG/TC SVKS, NBR                319,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*230*18 TG/TC SVKS, NBR                319,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*235*15 TG/TC SVKS, NBR                341,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*235*18 TG/TC SVKS, NBR                341,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*240*15 TG/TC SVKS, NBR                375,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 200*250*18 TG/TC SVKS, NBR                396,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 205*240*15 TG/TC SVKS, NBR                375,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 210*240*15 TG/TC SVKS, NBR                375,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 210*250*16 TG/TC SVKS, NBR                396,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 210*250*18 TG/TC SVKS, NBR                396,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 215*240*15 TG/TC SVKS, NBR                375,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 215*250*15 TG/TC SVKS, NBR                480,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 220*250*15 TG/TC SVKS, NBR                396,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 220*250*18 TG/TC SVKS, NBR                396,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 220*260*15 TG/TC SVKS, NBR                421,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 230*260*15 TG/TC SVKS, NBR                421,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 230*265*18 TG/TC SVKS, NBR                421,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 230*270*15 TG/TC SVKS, NBR                463,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 240*270*15 TG/TC SVKS, NBR                463,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 240*275*18 TG/TC SVKS, NBR                475,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 240*280*15 TG/TC SVKS, NBR                600,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 240*280*18 TG/TC SVKS, NBR                600,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 240*280*20 TG/TC SVKS, NBR                520,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 250*280*15 TG/TC SVKS, NBR                520,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 250*290*18 TG/TC SVKS, NBR                627,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 260*290*15 TG/TC SVKS, NBR                627,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 260*300*20 TG/TC SVKS, NBR                720,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 265*300*15 TG/TC SVKS, NBR                714,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 270*310*20 TG/TC SVKS, NBR                727,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 280*320*20 TG/TC SVKS, NBR                769,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 290*330*20 TG/TC SVKS, NBR                815,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 300*340*18 TG/TC SVKS, NBR                860,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 300*340*20 TG/TC SVKS, NBR                860,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 320*360*18 TG/TC SVKS, NBR                880,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 320*360*20 TG/TC SVKS, NBR                880,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 370*410*20 TG/TC SVKS, NBR             1,600,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 380*420*20 TG/TC SVKS, NBR             1,640,000 vnđ/Cái
Phốt chắn dầu 400*440*20 TG/TC SVKS, NBR             2,200,000 vnđ/Cái

icon hot 02Xem thông số kỹ thuật vòng đệm Rotex

Lưu ý: Bảng giá có thể không chính xác ở thời điểm hiện tại. Vui lòng liên hệ Hotline & Zalo 0797-620-586 để nhận được giá tốt nhất.

Bảng giá khớp nối trục motor tháng 11-2023

Xem bảng giá khớp nối trục motor, cung cấp đầy đủ chứng từ CO và[ Xem Thêm ]

XEM TẤT CẢ

icon hot 02Xem giá dành cho đại lý

Mọi chi tiết về các sản phẩm khớp nối hãy liên hệ ngay Hotline của chúng tôi để được tư vấn Miễn phí, báo giá nhanh nhất, chính xác nhất giúp quý khách hàng chọn đúng sản phẩm mong muốn.

– Đội ngũ kinh doanh hiểu biết kỹ thuật tư vấn giúp khách hàng chọn lựa đúng khớp nối các bạn cần mua thay thế hoặc mua mới

– Cam kết hàng nhập khẩu chính hãng, đầy đủ hóa đơn chứng từ COCQ, Chứng nhận đại lý từ Hãng

– Chế độ bảo hành uy tín, hỗ trợ tận nơi trong vòng 24h

– Giao hàng toàn quốc chỉ từ 1 sản phẩm

Hãy đến với Minh Quân TTI để được phục vụ tận tâm, chu đáo nhất.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT MINH QUÂN
LH Mr. Quân (Mobile + Zalo + Whatsapp): 0797-620-586
Email: quan.vpm@minhquantti.com – sales@minhquantti.com

Địa chỉ mua khớp nối tại Hồ Chí Minh: 133/51 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM, VN

Địa chỉ mua khớp nối tại Hải Phòng: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, 464 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

xem nhiều nhất

Khớp nối trục chính hãng giá rẻ bán chạy nhất 2023

Khớp nối trục giá rẻ đóng vai trò quan trọng trong truyền động. Chúng liên[ Xem Thêm ]

Khớp nối trục là gì? Các loại khớp nối truyền động phổ biến

Khớp nối trục motor (shaft Couplings) là một chi tiết trung gian dùng để kết[ Xem Thêm ]

Khớp nối FCL, khớp nối Bu lông mặt bích nên mua

KHỚP NỐI FCL là dạng KHỚP NỐI BU LÔNG MẶT BÍCH đặc biệt sử dụng[ Xem Thêm ]

Khớp nối Rotex KTR – Chất liệu và sắc màu mới

Khớp nối Rotex của KTR là dạng khớp nối vấu sử dụng cao su hoa[ Xem Thêm ]

Tổng hợp kích thước chi tiết giảm chấn khớp nối

Tổng hợp kích thước chi tiết giảm chấn khớp nối giúp thay thế cho các[ Xem Thêm ]

Cao su khớp nối máy bơm nước

Cao su khớp nối máy bơm nước dùng trong các loại máy bơm rời trục.[ Xem Thêm ]

Tài liệu và bản vẽ các loại khớp nối trục

Xem tài liệu khớp nối của các hãng nổi tiếng trên thế giới. Lấy bản[ Xem Thêm ]

10+ Khớp nối máy bơm nước, khớp nối bơm thủy lực

Khớp nối thường dùng cho các loại máy bơm: Khớp nối máy bơm nước, Khớp[ Xem Thêm ]

Thanh lý sản phẩm | N-EUPEX, Rupex Flender Coupling

Với mục đích luôn làm mới kho hàng, giảm thiểu thời gian lưu kho. Công[ Xem Thêm ]

Bảng giá khớp nối trục motor tháng 11-2023

Xem bảng giá khớp nối trục motor, cung cấp đầy đủ chứng từ CO và[ Xem Thêm ]

Puly là gì? Puly hay Pulley? Giá các loại puly hiện nay và ứng dụng thực tế

Puly dây đai trong tiếng anh là Pulley, có tên gọi đơn giản là ròng[ Xem Thêm ]

Khớp nối N-EUPEX FLE 10.2 2020.1 dòng sản phẩm cải tiến của Flender tăng 30% hiệu suất

Khớp nối N-EUPEX FLE 10.2 2020.1 dòng sản phẩm được Siemens Flender cải tiến từ[ Xem Thêm ]

Top khớp nối truyền động sử dụng tại Việt Nam hiện nay

Top khớp nối truyền động sử dụng tại Việt Nam hiện nay là khớp nối[ Xem Thêm ]